SOPIMUSEHDOT

Sopimusehdot

Seuraavat ehdot koskevat kaikkia Kilpissafarit Ky:n myymiä ja tuottamia aktiviteetteja ja muita palveluita.

1. PALVELU- JA VARAUSEHDOT

Kilpissafarit Ky:n tarjoamien tuotteiden hinnat ja palveluiden sisällöt määritellään tuotekohtaisissa kuvauksissa. Hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron. Kilpissafarit pidättää oikeuden hintojen tarkistuksiin esimerkiksi arvonlisäverokannan muuttuessa tai muiden ulkopuolisten tekijöiden perusteella.

1.1. Varaaminen

Varaus on sitova riippumatta siitä, onko se tehty suullisesti tai kirjallisesti (verkkokauppa tai sähköposti). Varaus katsotaan vahvistetuksi, kun varaus on maksettu, ellei maksutavasta toisin ole sovittu kirjallisesti tai sähköpostitse.

1.2 Peruuttaminen

Peruutus on ilmoitettava kirjallisesti osoitteeseen info@kilpissafarit.fi. Peruutuksessa tulee mainita varaajan nimi, varauksen päivämäärä ja tuotteen nimi. Kilpissafarit vastaa aina kirjallisesti peruutuksiin.

1.3 Peruutusehdot

• Palautus 100 %, mikäli peruutus enemmän kuin 7 vrk ennen varauksen alkua
• Ei palautusta, mikäli peruutus vähemmän kuin 7 vrk ennen varauksen alkua
• Palautus 100 %, mikäli Kilpissafarien tehdessä peruutuksen huonon sään tai muun pakottavan syyn perusteella

1.4 Varauksen muutokset

Vahvistetun varauksen muutoksista on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti osoitteeseen info@kilpissafarit.fi. Kilpissafarit Ky ratkaisee muutokset varaustilanteen ja kaupallisten ehtojemme puitteissa.

1.5 Palvelukieli

Aktiviteetit opastetaan englanniksi ja/tai suomeksi.

2. ASIAKKAAN VASTUU

Asiakas on vastuussa tulemaan paikalle sovittuna aikana sovittuun tapaamispaikkaan. Tapaamispaikka on Kilpissafarit toimipiste, ellei muuta ole sovittu. Kilpissafarit toimipisteen osoite Tsahkalluoktantie 14, 99490, Kilpisjärvi. Helpoin tapa löytää Kilpissafarit on käyttää Google.Mapsia hakusanalla Kilpissafarit. Tapaamisaika on 15-0 minuuttia ennen retken alkua. Erityisesti on huomioitava tunnin aikaero Suomen sekä Norjan ja Ruotsin välillä.

Kilpissafarit ei ole vastuussa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan huolimattomuudesta tai piittaamattomuudesta. Retkillä asiakkaan tulee noudattaa henkilökunnan ohjeita aktiviteettien yhteydessä. Asiakas on vastuussa annetun aikataulun noudattamisesta.

Osa Kilpissafarien tarjoamista palveluista, kuten esimerkiksi moottorikelkkasafarit ja lumikenkäily, ovat fyysisesti vaativia aktiviteettejä. Raskaana olevat ja fyysisesti rajoitteiset asiakkaat osallistuvat ohjelmiin omalla vastuullaan. Mikäli terveydelliset rajoitteet edellyttävät erityisjärjestelyjä (esim. lisäkuljetuksia), Kilpissafarit ei vastaa lisäkustannuksista.

Kilpissafarit varaa oikeuden käyttää aktiviteettien yhteydessä tallennettua kuva- ja videomateriaalia ilman erillistä kirjallista tai suullista lupaa. Kilpissafarit voi käyttää kuva- ja videomateriaalia tuottamissaan julkaisuissa tai muussa mediamateriaalissa. Mikäli asiakas haluaa varmistaa, ettei päädy kuva- ja videomateriaaleihin, vaatimus tulee ilmoittaa osoitteeseen info@kilpissafarit.fi ennen aktiviteetin alkua. Tällöin asiakkaan tulee liittää vaatimukseen kasvokuva tunnistamista varten. Kuvaa käsitellään luottamuksellisesti ja ainoastaan tunnistamista varten.

Asiakas vapauttaa vastuusta Kilpissafarit Ky:n, sen henkilökunnan ja toimihenkilöt vahingoista ja onnettomuuksista, jotka aiheutuvat asiakkaan omasta välinpitämättömyydestä ja näiden sopimusehtojen rikkomisesta.

3. KILPISSAFARIT KY:N VASTUU

Kilpissafarit harjoittaa aina toiminnassaan vahinkojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, valmiussuunnittelua, lainkuuliaisuutta ja Suomen lain ja alan standardien mukaisia turvallisuussäännöksiä. Kilpissafarit ei vastaa ylipääsemättömistä tai odottamattomista tilanteista. Näihin kuuluvat esimerkiksi luonnonkatastrofit, sääolosuhteista johtuvat pakottavat esteet, tarttuvat taudit ja epidemiat, lakot, jne. Kilpissafarit vastaa tiedottamisesta asiakkailleen ja pyrkii minimoimaan asiakkailleen koituvat haitat.

Kilpissafarit pidättää oikeuden muuttaa ohjelman reittiä tai sisältöä kaikilla aktiviteeteilla, mikäli sääolosuhteet tai asiakkaiden mukavuus niin vaativat. Kilpissafarit pidättää oikeuden keskeyttää aktiviteetin, mikäli asiakas aiheuttaa vaaran itselleen tai toisille.

Kilpissafarit Ky on vastuussa vain niistä henkilövahingoista, jotka tapahtuvat sovittujen ohjelmapalveluiden aikana ja aiheutuvat Kilpissafarien henkilökunnan laiminlyönneistä. Kilpissafarit ei ole vastuussa onnettomuuksista tai vahingoista jotka kuuluvat henkilökohtaisen matkavakuutuksen piiriin.

4. VAKUUTUKSET

Kilpissafarit Ky:n vastuuvakuutus kattaa henkilö- ja omaisuusvahingot. Vakuutusyhtiö on A-vakuutus Oy.

Kaikilla Kilpissafarit Ky:n ajoneuvoilla on liikennevakuutus, joka kattaa onnettomuudesta aiheutuneet henkilövahingot ja vastapuolen vauriot. Onnettomuudessa vahingoittuneet henkilöt saavat liikennevakuutuksen puitteessa hoidon Suomen liikennevakuutuslain mukaisesti. Vakuutukset eivät korvaa tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutettuja vahinkoja. Asiakkaat ovat vastuussa yrityksen moottorikelkoille aiheuttamistaan vahingoista. Omavastuu on enintään 1 000 € vahinkoa kohden. Moottorikelkan kuljettajan tulee olla vähintään 15-vuotias T-luokan ajokortin haltija. Suomen laki kieltää moottorikelkan kuljettamisen alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Kilpissafarit kehottaa asiakkaitaan hankkimaan henkilökohtaisen matkavakuutuksen.

5. FORCE MAJEURE

Kumpikin osapuoli vapautetaan vastuistaan Force majeure -tapauksissa, kuten esim. sääolosuhteet, lumenpuute tai luonnonkatastrofi. Force majeure -tapauksissa osapuolten tulee ilmoittaa asiasta toisilleen mahdollisimman pian ja pitää toisensa ajan tasalla tilanteen edetessä. Osapuolten tulee toimia siten, että Force majeure -tilanteiden aiheuttamat haitat minimoituisivat.

6. SOVELLETTAVA LAKI

Sopimusehtomme ovat Suomen lain ja oikeudenkäytännön mukaiset. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa Kilpissafarien kotipaikan käräjäoikeudessa.

Vuokraehdot

VUOKRAUS-  JA VARAUSEHDOT

Kilpissafarit Ky:n tarjoamien tuotteiden hinnat ja sisällöt määritellään tuotekohtaisissa kuvauksissa. Hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron. Kilpissafarit pidättää oikeuden hintojen tarkistuksiin esimerkiksi arvonlisäverokannan muuttuessa tai muiden ulkopuolisten tekijöiden perusteella.

Varaaminen

Varaus on sitova riippumatta siitä, onko se tehty suullisesti tai kirjallisesti (verkkokauppa tai sähköposti). Varaus katsotaan vahvistetuksi, kun varaus on maksettu, ellei maksutavasta toisin ole sovittu kirjallisesti tai sähköpostitse.

Peruuttaminen

Peruutus on ilmoitettava kirjallisesti osoitteeseen info@kilpissafarit.fi. Peruutuksessa tulee mainita varaajan nimi, varauksen päivämäärä ja tuotteen nimi. Kilpissafarit vastaa aina kirjallisesti peruutuksiin.

Peruutusehdot

• Palautus 100 %, mikäli peruutus enemmän kuin 7 vrk ennen varauksen alkua

• Ei palautusta, mikäli peruutus vähemmän kuin 7 vrk ennen varauksen alkua

• Palautus 100 %, mikäli Kilpissafarien tehdessä peruutuksen huonon sään tai muun pakottavan syyn perusteella

Varauksen muutokset

Vahvistetun varauksen muutoksista on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti osoitteeseen info@kilpissafarit.fi. Varauksen muutoksessa tulee mainita varaajan nimi, varauksen päivämäärä ja tuotteen nimi. Kilpissafarit Ky ratkaisee muutokset varaustilanteen ja kaupallisten ehtojemme puitteissa.

Palvelukieli

Suomeksi ja englanniksi.

1. Vuokraajan on todistettava henkilöllisyytensä. Vuokran yhteydessä Kilpissafarit voi pyytää luottokortin tiedot takuuksi.

2. Tuotteet eivät välttämättä ole uusia ja niissä voi olla käytön jälkiä. Vuokraajan on tarkistettava tuotteen kunto ennen käyttöä. Viat ja puutteet voidaan merkitä vuokrasopimukseen.

3. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassaolevaa lakia ja asetuksia sekä hyviä tapoja. Vuokraaja sitoutuu myös käyttämään tuotetta vain sille tarkoitetulla tavalla. Tuotteiden käyttö alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena on kielletty.

4. Vuokraaja ei saa luovuttaa tuotetta kolmannelle osapuolelle, ellei muuta ole sovittu.

5. Vuokratun tuotteen vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty, ellei siitä ole vuokrattaessa erikseen suullisesti sovittu

6. Vuokraaja sitoutuu pitämään vuokraamastaan tuotteesta hyvää huolta. Vuokraaja vastaa vuokratusta tuotteesta ja varusteista niiden täydestä markkina-arvosta, kunnes ne ovat palautettu Kilpissafareille. Vahingon sattuessa vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan vahingosta ja vaurioista Kilpissafareille välittömästi. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan tuotteille ja varusteille sattuneet vahingot, palauttamaan tuotteet takaisin vuokraamoon ja lisäksi ilmoittamaan vahingoista henkilökunnalle.

7. Mikäli tuotteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe ja Kilpissafarit kohtuullisessa ajassa korjaa tai toimittaa tilalle korvaavan tuotteen, ei vuokrasta tai vuokra-ajan menetyksestä myönnetä hyvitystä.

8. Vuokraaja on vastuussa myös kolmansille osapuolille aiheutetuista vahingoista. Kilpissafarit ei ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat vuokraajalle tai kolmansille osapuolille mahdollisista tuotteiden rikkoutumisista.

9. Vuokrattu tuote on palautettava sovittuun paikkaan ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. Mikäli vuokraaja ei palauta tuotetta sovittuna aikana sovittuun paikkaan on omistajalla oikeus veloittaa ylimenevältä ajalta kaksinkertainen maksu sekä veloittaa laiminlyönnistä aiheutuneet kulut.10.

10. Kilpissafareilla on oikeus purkaa tämä sopimus ennen vuokra-ajan loppumista, mikäli käy ilmi, että vuokraaja ei noudata vuokrasopimuksen vuokraehtoja. Tällöin Kilpissafarit ei hyvitä menetettyä vuokra-aikaa.

11. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa

Kilpissafarit Ky

Scroll to Top